• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Skargi i wnioski


Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć (pisemnie bądź ustnie) skargę lub wniosek. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone.

Skargi i wnioski można składać:

 • bezpośrednio u Dyrektora szpitala, we wtorki i czwartki od 12.00 do 15.00,
 • bezpośrednio do Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, w każdą środę od 13.00 do 15.00,
 • bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Joanny Troszczyńskiej-Reyman

-w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00-14.30

-we wtorki i czwartki w godz. 8.00-10.00

w siedzibie SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. A. Dowgirda 9,  Dział administracji pokój nr 114,

 • do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia lub koordynatora/kierownika danej jednostki/komórki organizacyjnej Szpitala,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                Ul. Doc. Adama Dowgirda 9
                17-200 Hajnówka

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

-precyzyjny opis zdarzenia

-w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, które nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.