• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Możliwość odbioru dokumentacji szpitalnej pacjentów hospitalizowanych w latach: 1991r ? 1996r.

Z uwagi na zakończony ustawowy okres przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji szpitalnej przez pacjentów hospitalizowanych w okresie: 1991r. ? 1996r.

W związku z powyższym można występować z wnioskiem do szpitala o wydanie w/w dokumentacji.

Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa pacjent, którego dotyczy dokumentacja spełniając następujące warunki:

1. Wystąpić:
a) osobiście do pracownika Sekcji Planowania Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej, pok. 115, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 ? 15.00.
b) telefonicznie pod nr tel.: 85 682 9141.
c) drogą e-mailową w formie elektronicznej: spzoz@hajnowka.pl
d) listownie na adres SP ZOZ Hajnówka ul. Doc.Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

2. Przy zgłoszeniu zamówienia należy podać:
a) Imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania, tel. kontaktowy
b) rodzaj zamówienia oraz okres, którego zamówienie dotyczy (przybliżony termin hospitalizacji oraz nazwę oddziału),

3. Przy odbiorze dokumentacji medycznej pacjent musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

W przypadku realizacji wniosków w formie listownej, Szpital obciąża wnioskodawcę za koszt przesyłki pocztowej poleconej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.