• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce realizuje projekt nr  WND-RPPD.08.04.01-20-0043/18pn. ?Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce?.

Umowę o dofinansowanie zawarto 17 lipca 2018r. w Białymstoku

Nr umowy UDA-RPPD.08.04.01-20-0043/18-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej,  Działania 8.4 Infrastruktura społeczna,  Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu:                              

Rozpoczęcie realizacji 29.06.2018r.

Zakończenie finansowe realizacji? 30.12.2019r.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.403.425,76 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 8.000.000,00 zł.

Współfinansowanie UE wynosi 6.799.999,99 zł. (85% wydatków kwalifikowanych)

SPZOZ w Hajnówce wnosi wkład własny w wysokości 1.200.000,01 zł.   oraz zapewnia sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 1.403.425,76 zł.  łącznie 2.603.425,77 zł.

Niniejszy projekt dotyczy działań mających poprawić jakość świadczonych usług medycznych oraz zwiększyć dostępność do świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej mieszkańcom powiatu hajnowskiego oraz obszarów przyległych. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowany i rozbudowany  jeden z obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, w którym zlokalizowane są jednostki Szpitala udzielające świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej, w tym leczenia uzależnień:

 • Izba Przyjęć,
 • Oddział Psychiatryczny całodobowy,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Leczenia Uzależnień,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego.

Przebudowa oraz rozbudowa obiektu umożliwi poprawę układu funkcjonalno ? użytkowego pomieszczeń. Przeprowadzone prace pozwolą na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w skład którego wejdzie:

 • Izba Przyjęć,
 • Oddział Psychiatryczny (całodobowy),
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Zespół Leczenia Środowiskowego.

W obiekcie jak do tej pory będzie funkcjonowała Poradnia Leczenia Uzależnień, która nie będzie wchodziła w skład CZP.

Dla projektu wyznaczono następujący cel główny:

Poprawa jakości oraz dostępności do opieki psychiatrycznej mieszkańcom powiatu hajnowskiego oraz obszarów przyległych poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach SP ZOZ w Hajnówce.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego dla mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz obszarów przyległych,
 • Umożliwienie leczenia psychiatrycznego pacjentów w trybie dziennym,
 • Poprawa kompleksowości świadczeń zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych udzielanych przez Szpital w Hajnówce poprzez utworzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego,
 • Poprawa jakości oraz ciągłości opieki psychiatrycznej nad pacjentami dzięki współpracy z innymi jednostkami ochrony zdrowia,
 • Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb,
 • Poprawa stanu infrastruktury Szpitala w zakresie udzielania świadczeń medycznych w obszarze zdrowia psychicznego,
 • Poprawa układu funkcjonalno ? użytkowego obecnego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu Poradni,
 • Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawa standardu pobytu pacjentów w szczególności hospitalizowanych na Oddziale Psychiatrycznym, ale także zapewnienie godnych warunków udzielania świadczeń psychiatrycznych dla wszystkich pacjentów korzystających ze świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego,
 • Redukcja liczby łóżek na Oddziale Psychiatrycznym z obecnych 60 do 55 w wyniku utworzenia Dziennego Oddziału Psychiatrycznego,
 • Wzrost liczby pacjentów rehabilitowanych psychiatrycznie dzięki utworzeniu Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.