• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Przebudowa wewnętrzna pomieszczeń

Ogłoszenie nr 47953 – 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Hajnówka: Przebudowa wewnętrzna pomieszczeń Bloku C SPZOZ w Hajnówce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 5058250000000, ul. ul. Doc. Adama Dowgirda  9, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 684 26 79, e-mail spzoz@onet.eu, faks 85 684 26 79.
  Adres strony internetowej (URL): www.uzp.gov.pl
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.spzoz.hajnowka.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie -ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrzna pomieszczeń Bloku C SPZOZ w Hajnówce
Numer referencyjny: 2017/PN/RB/POR/1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zamieszczony w Załączniku nr 7 do SIWZ – dokumentacja budowlano-techniczna. Obiekt będący przedmiotem wykonania zlokalizowany jest w zespole budynków A,B,C,D,E szpitala im. Włodzimierza Mantiuka w Hajnówce, przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 na działce nr geod. 3038/20, obejmuje w swym zakresie blok C. Przebudowa i remont obejmuje: A. istniejące pomieszczenia poradni i pomieszczenia po krwiodawstwie na I piętrze lewego skrzydła bloku C ? zgodnie z dokumentacja techniczną. B. roboty w punkcie pielęgniarskim i gabinecie diagnostyczno-zabiegowym na oddziale chorób zakaźnych (na parterze bloku D) ? zgodnie z dokumentacja techniczną, C. zakup i montaż dodatkowej stolarki drzwiowej aluminiowej, w punkcie pielęgniarskim O/Chirurgii blok A (2 drzwi przeszklonych suwanych, w tym 1 szt. na zamek szyfrowy): Planowany zakres prac obejmuje: 1) Pakiet 1 – Przebudowę istniejących pomieszczeń: szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż posadzki wykonać z gresu wielkoformatowego np. 30x60cm lub 50x50cm: a) w pomieszczeniu nr 2.1 ? gabinet lekarski, b) w pomieszczeniu nr 2.2 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy, c) w pomieszczeniu nr 2.3 ?gabinet lekarski, d) w szachtach technicznych wstawienie drzwi przeciwpożarowych, e) wymiana istniejących drzwi na klatkę ewakuacyjną na drzwi przeciwpożarowe f) wstawienie na początku korytarza drzwi przeciwpożarowych szklonych dwuskrzydłowych, g) zabezpieczenie p.poż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej w ścianach h) w pomieszczeniu nr 2.4 ?gabinet EKG, i) w pomieszczeniu nr 2.5 ?gabinet lekarski, j) w pomieszczeniu nr 2.6 ?sala ćwiczeń, k) w pomieszczeniu nr 2.7 ?gabinet holter, echo serca, l) w pomieszczeniu nr 2.8 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, m) w pomieszczeniu nr 2.9 ?gabinet lekarski, n) w pomieszczeniu nr 2.10 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, o) w pomieszczeniu nr 2.11 ?gabinet lekarski, p) w pomieszczeniu nr 2.12 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, q) w pomieszczeniu nr 2.13 ?gabinet lekarski z USG, r) w pomieszczeniu nr 2.14 ?pomieszczenia higieniczno-sanitarne, s) w pomieszczeniu nr 2.15 ?pokój rejestracji, t) w pomieszczeniu nr 2.16 ?gabinet KTG, u) w pomieszczeniu nr 2.17 ?pomieszczenia na archiwum, v) w przeprojektowanych pomieszczeniach wykonać niezbędną, a nie ujętą w związku ze zmianami instalację : instalacje wod-kan, gazów medycznych, oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie nocne korytarzowe, oświetlenie nocne przypodłogowe, oświetlenie ewakuacyjne, gniazd wtykowych, zasilająca odbiorniki technologiczne 3-faz., ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej, przyzywowej, odgromowej, wykonanie instalacji niskoprądowej (LAN, RTV). w) roboty w punkcie pielęgniarskim i gabinecie diagnostyczno-zabiegowym na oddziale chorób zakaźnych (na parterze bloku D) ? szczegółowo określone w dokumentacji technicznej, x) zakup i montaż dodatkowej stolarki drzwiowej aluminiowej, w punkcie pielęgniarskim O/Chirurgii blok A: – ścianka aluminiowa 300x300cm przeszklona z drzwiami przesuwnymi szer. 90cm; – drzwi aluminiowe 210x180cm między korytarzem a punktem pielęgniarskim, przeszklone przesuwne, na zamek szyfrowy. 2) Pakiet 2. Wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Bloku C (z wyłączeniem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego) szpitala im. Włodzimierza Mantiuka w Hajnówce ? szczegółowo określone w dokumentacji technicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45215100-8
Dodatkowe kody CPV:31625000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 5
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie warunku Zamawiający nie precyzuje wobec wykonawców żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że każdy z w/w warunków jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp) następujących dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej: – niż 500.000,00 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych (dotyczy pakietu 1): – niż 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych (dotyczy pakietu 2): – oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: – budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej, o wartości brutto nie niższej niż 500 000,00 zł. (dotyczy pakietu 1), Za jedną robotę budowlaną Zamawiający uzna jedno zamówienie/umowę kompleksowej budowy, lub rozbudowy, lub przebudowy lub kompleksowy remont 1 obiektu budowlanego (zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane ? t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) Za kompleksową budowę, lub rozbudowę, lub przebudowę, lub kompleksowy remont Zamawiający uzna wykonanie przedmiotowych robót zawierających co najmniej: wykonanie robót branży konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej oraz robót branży sanitarnej. – instalacji ostrzegawczych systemów przeciwpożarowych, o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł. (dotyczy pakietu 2), W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp) nasypujących dokumentów: – wykazu robót budowlanych/instalacji wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie oraz dowodów określających, czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, według wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 2) Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach opisanych poniżej: a) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy (dot. pakietu 1): -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie wykonawstwa bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. b) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych (dot. pakietu 1 i 2): : -posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, – będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. c) co najmniej jedna osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót sanitarnych (dotyczy pakietu 1): – posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, – będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie przedłożenia mu (w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 uPzp) nasypujących dokumentów: -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych/instalacji wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie oraz dowodów określających, czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, według wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru zał. nr 2a do SIWZ. 3.dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej: – niż 500.000,00 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych (dotyczy pakietu 1): – niż 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych (dotyczy pakietu 2):
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 1. Wykonawca wraz z ofertą składa wypełnione i podpisane Załączniki o numerach 1, 3, 6 do SIWZ lub własny dokument/oświadczenie o treści tożsamej z treścią w/w Załączników. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej (www.spzoz.hajnowka.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli osobą podpisującą ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię) do podpisania oferty przez tę osobę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie : Pakiet 1- 12 000,00 zł. Pakiet 2- 7 000,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym, przed terminem składania ofert, na konto: Bank PKO BP S.A. nr konta 76 1020 1332 0000 1902 0037 4843 z dopiskiem: Wadium- Znak sprawy 2017/PN/RB/POR/1 oraz podanie numeru NIP Wykonawcy. 3. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia na ręce Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru (może być dołączone do oferty pod warunkiem, że nie jest z nią trwale złączone). Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem na konto bankowe Zamawiającego z konta bankowego Wykonawcy), poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Zarówno gwarancje jak i poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP okoliczności w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Wykonawca którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w uPzp lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 4. Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a/ odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 uPzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania n/w przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, z powodu których będzie niemożliwe dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia robót: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne, ponadprzeciętne, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w okresie występowania tych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi obiektywna konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których pomimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć wcześniej, ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1., zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł się dowiedzieć, przy dołożeniu należytej staranności, o wystąpieniu przyczyny uniemożliwiającej terminowe ukończenie przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 5. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Pakiet 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Planowany zakres prac obejmuje: Pakiet 1 – Przebudowę istniejących pomieszczeń: szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, iż posadzki wykonać z gresu wielkoformatowego np. 30x60cm lub 50x50cm: a) w pomieszczeniu nr 2.1 ? gabinet lekarski, b) w pomieszczeniu nr 2.2 – gabinet diagnostyczno-zabiegowy, c) w pomieszczeniu nr 2.3 ?gabinet lekarski, d) w szachtach technicznych wstawienie drzwi przeciwpożarowych, e) wymiana istniejących drzwi na klatkę ewakuacyjną na drzwi przeciwpożarowe f) wstawienie na początku korytarza drzwi przeciwpożarowych szklonych dwuskrzydłowych, g) zabezpieczenie p.poż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej w ścianach h) w pomieszczeniu nr 2.4 ?gabinet EKG, i) w pomieszczeniu nr 2.5 ?gabinet lekarski, j) w pomieszczeniu nr 2.6 ?sala ćwiczeń, k) w pomieszczeniu nr 2.7 ?gabinet holter, echo serca, l) w pomieszczeniu nr 2.8 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, m) w pomieszczeniu nr 2.9 ?gabinet lekarski, n) w pomieszczeniu nr 2.10 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, o) w pomieszczeniu nr 2.11 ?gabinet lekarski, p) w pomieszczeniu nr 2.12 ?gabinet diagnostyczno-zabiegowy, q) w pomieszczeniu nr 2.13 ?gabinet lekarski z USG, r) w pomieszczeniu nr 2.14 ?pomieszczenia higieniczno-sanitarne, s) w pomieszczeniu nr 2.15 ?pokój rejestracji, t) w pomieszczeniu nr 2.16 ?gabinet KTG, u) w pomieszczeniu nr 2.17 ?pomieszczenia na archiwum, v) w przeprojektowanych pomieszczeniach wykonać niezbędną, a nie ujętą w związku ze zmianami instalację : instalacje wod-kan, gazów medycznych, oświetlenie ogólne, oświetlenie miejscowe, oświetlenie nocne korytarzowe, oświetlenie nocne przypodłogowe, oświetlenie ewakuacyjne, gniazd wtykowych, zasilająca odbiorniki technologiczne 3-faz., ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej, przyzywowej, odgromowej, wykonanie instalacji niskoprądowej (LAN, RTV). w) roboty w punkcie pielęgniarskim i gabinecie diagnostyczno-zabiegowym na oddziale chorób zakaźnych (na parterze bloku D) ? szczegółowo określone w dokumentacji technicznej, x) zakup i montaż dodatkowej stolarki drzwiowej aluminiowej, w punkcie pielęgniarskim O/Chirurgii blok A: – ścianka aluminiowa 300x300cm przeszklona z drzwiami przesuwnymi szer. 90cm; – drzwi aluminiowe 210x180cm między korytarzem a punktem pielęgniarskim, przeszklone przesuwne, na zamek szyfrowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215100-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 620353.58
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin rękojmi 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2. Wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania i Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Bloku C (z wyłączeniem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego) szpitala im. Włodzimierza Mantiuka w Hajnówce ? szczegółowo określone w dokumentacji technicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 335023.54
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 5
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin rekojmi 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: