• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

 

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego  w ramach projektu ?Godna Jesień Życia?

 

Przedmiotem działalność Wypożyczalni jest użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego dla byłych pacjentów oddziałów szpitalnych, a w szczególności pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Hajnówce oraz osób oczekujących na przyjęcie na oddział opieki długoterminowe w SPZOZ w Hajnówce i jednocześnie będących mieszkańcami terenu powiatu hajnowskiego.

 

Wypożyczalnia mieści się w SPZOZ w Hajnówce, przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9, pomieszczenie nr 017. Czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 13.00. każdego roboczego dnia tygodnia. Konieczny wcześniejszy  kontakt telefoniczny: 606 887 379 lub 85 682 91 20.

Zasady wypożyczania sprzętu:

? wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne;

? Wypożyczalnia świadczy usługę dostarczenia i odbioru sprzętu wielkogabarytowego do i z miejsca zamieszkania biorącego do używania; usługa jest płatna i wynosi  60 zł  na terenie miasta Hajnówki oraz  5 zł za km poza granicami miasta;

? zabrania się korzystania ze sprzętu w celach zarobkowych oraz udostępniania go osobom trzecim;

? jednocześnie można wypożyczyć maksymalnie 4 sztuki sprzętu różnego rodzaju;

? pierwszeństwo w korzystaniu z wypożyczalni mają byli pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Hajnówce lub oczekujący na miejsce na  ZOL w SPZOZ w Hajnówce;

? sprzęt można wypożyczyć na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia;

? biorący do używania winien dbać o sprzęt ze szczególną troską, ponosząc za niego odpowiedzialność w granicach rzeczywistej szkody, w szczególności zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończeniu używania zwrócić go w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania;

? w przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia sprzętu z winy biorącego do używania, pokrywa on koszty jego naprawy;

? w celu zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni, biorący do używana zobowiązany jest wpłacić kaucję za wypożyczony sprzęt w wysokości ustalonej na podstawie wyceny sprzętu obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego