• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

zpo.m

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy


 

 

Personel medyczny:
Koordynator Zakładu Krystyna Łuszczyńska-Kondraciuk – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych
Pielęgniarka koordynująca Anna Borowik

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy SP ZOZ w Hajnówce służy osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Udzielane świadczenia zdrowotne mają na celu przywracanie oraz poprawę zdrowia pacjentów. Decyzję o przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wydaje Dyrektor w porozumieniu z kierownikiem Zakładu.

Do zakładu nie są przyjmowane osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową, uzależnione od narkotyków lub alkoholu oraz osoby chore psychicznie. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne (decydująca jest ocena wg skali Barthel) – nie mogą więc trafiać tu ubezpieczeni kwalifikujący się do domów pomocy społecznej, lub u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dotyczą świadczeniobiorców z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U.2012.731 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.2429 z późn. zm.))

W celu umieszczenia pacjenta w ZOL należy dostarczyć następujące dokumenty:
? skierowanie do ZOL
? zaświadczenie lekarskie
? wywiad pielęgniarski
? kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
? aktualna decyzja emerytalno ? rentowa lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu
? oświadczenia
? w przypadku przewlekłej wentylacji ? karta kwalifikacji

Druki do wypełnienia można pobrać poniżej lub u pielęgniarki koordynującej. Dokumenty na wniosek świadczeniobiorcy wypełnia lekarz i pielęgniarka POZ w przypadku pobytu pacjenta w domu, natomiast gdy pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka danego oddziału.

 

Kontakt:
Koordynator Zakładu: tel. 85 682 92 90
Pielęgniarka koordynująca: tel. 85 682 91 56


 

Druki do pobrania: