• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

zpo1

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy


Personel medyczny:
Kierownik Zakładu Halina Wiśniewska
Pielęgniarka koordynująca Helena Wakuluk
Lekarz ? Anna Aleksiejuk

 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest jedną z alternatywnych form długoterminowej opieki stacjonarnej. Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, unieruchomionych fizycznie, u których proces intensywnego leczenia został zakończony.

Kluczowym zadaniem zakładu jest stała, profesjonalna opieka pielęgniarska, kontynuacja leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacji, terapii logopedycznej, terapii zajęciowej i psychologicznej.

Skierowanie do zakładu:

W celu umieszczenia pacjenta w ZPO należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • skierowanie do ZPO
 • zaświadczenie lekarskie
 • wywiad pielęgniarski
 • kartę oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel
 • aktualna decyzja emerytalno – rentowa lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu

Druki do wypełnienia można pobrać poniżej lub u kierownika zakładu. Dokumenty te na wniosek świadczeniobiorcy wypełnia lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku pobytu pacjenta w domu, natomiast gdy pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz i pielęgniarka danego oddziału, Świadczeniobiorca składa skierowanie bezpośrednio do wybranego przez siebie zakładu pielegnacyjno –  opiekuńczego, a kierownik zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy o przewidywanym terminie przyjęcia.

Zasady pobytu:

 • pobyt pacjenta w zakładzie jest czasowy, uzależniony od stanu zdrowia i jego oceny wg skali Barthel
 • NFZ finansuje świadczenia zdrowotne, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265))
 • do zakładu nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych, z chorobą zakaźną, chorobą nowotworową oraz pacjent kwalifikujący się do DPS, u którego podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna.

Kontakt:
ul. 11. Listopada 20
17-200 Hajnówka
punkt pielęgniarski tel. 85 684 24 95
kierownik zakładu tel. 85 684 25 12
e-mail: zpo@spzoz.hajnowka.pl


 

Druki do pobrania: