• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa gazu płynnego

Hajnówka: Zakup i dostawa gazu płynnego – propan techniczny i oleju opałowego lekkiego nr sprawy: 2015/PN/OLEJ/GAZ/01
Numer ogłoszenia: 132115 – 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 684 26 79, faks 85 684 26 79.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:spzoz.hajnowka.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa gazu płynnego – propan techniczny i oleju opałowego lekkiego nr sprawy: 2015/PN/OLEJ/GAZ/01.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazu płynnego – propan techniczny do zasilania zestawu kociołków gazowych do kuchni szpitalnej i oleju opałowego lekkiego do Gminnych Ośrodków Zdrowia w Białowieży i Narwi. Pakiet nr 1 – Gaz wykorzystany będzie do zasilania kotłów: 4 kotły gazowe o poj. 150 litrów, 2 kotły 250 litrów. Oferowany gaz winien być dostosowany do zasilania w/w kotłów i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji. Przewidywana ilość zużycia gazu propan techniczny w okresie 21 miesięcy wyniesie 38 500 litrów. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 48 godzin od planowanej daty dostawy. Pakiet nr 2 – parametry oleju lekkiego opałowego winny wynosić: a) Gęstość w temperaturze 15 st. C – nie większa niż 0,860 g/ml b) Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42300 kJ/kg c) Temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 st. C d) Lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C – nie większa niż 6,00 mm2/s e) Temperatura płynięcia – nie wyższa niż / – 20 / st. C. f) Zawartość siarki – nie większa niż 0,20 % g) Zawartość wody – max 200mg/kg h) Zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż 24mg/kg i) Pozostałość po spaleniu – nie większa niż 0,06 % Szacunkowe zapotrzebowanie 24 miesięczne na olej lekki – 24 000 litrów.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.21.00-1, 09.13.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentu wymienionych w pkt 12 siwz
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1a i 1 b, 2) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2a ustawy Pzp -załącznik nr 2, 3) dokument wystawiony przez producenta dotyczący parametrów jakościowych oferowanego oleju – dotyczy Pakietu nr 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy w tym zmiany adresowe, zmiany w nazwie firmy, zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmian podmiotowych. 2. W przypadku niewyczerpania całości oleju/ oleju lekkiego określonego w umowie w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy jednak niż kolejne 3 miesiące. 3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 1. i 2.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ w Hajnówce Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych. ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ w Hajnówce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 Gaz płynny – propan techniczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gaz wykorzystany będzie do zasilania kotłów: 4 kotły gazowe o poj. 150 litrów, 2 kotły 250 litrów. 2. Oferowany gaz winien być dostosowany do zasilania w/w kotłów i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji. 3. Przewidywana ilość zużycia gazu propan techniczny w okresie 21 miesięcy wyniesie 38 500 litrów. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 48 godzin od planowanej daty dostawy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):12.21.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 19.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – olej opałowy lekki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 – parametry oleju lekkiego opałowego winny wynosić: a) Gęstość w temperaturze 15 st. C – nie większa niż 0,860 g/ml b) Wartość opałowa – nie mniejsza niż 42300 kJ/kg c) Temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 st. C d) Lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C – nie większa niż 6,00 mm2/s e) Temperatura płynięcia – nie wyższa niż / – 20 / st. C. f) Zawartość siarki – nie większa niż 0,20 % g) Zawartość wody – max 200mg/kg h) Zawartość stałych ciał obcych – nie większa niż 24mg/kg i) Pozostałość po spaleniu – nie większa niż 0,06 % 2. Szacunkowe zapotrzebowanie 24 miesięczne na olej lekki – 24 000 litrów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):13.50.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.