• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawa immunoglobuliny ludzkiej anty RhD

znak sprawy 2018/4.8/APT/02

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  publicznych,  których wartość nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30.000 euro netto.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę immunoglobuliny ludzkiej anty RhD na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce wg załączonego formularza asortymentowo-cenowego.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy  Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka w sekretariacie do dnia 02.05.2018 r. do godziny 10.00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

 ?Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę immunoglobuliny?
Nie otwierać przed 02.05.2018 r., godz. 10.00?

Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.05.2018 r., o godz. 10.10, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju   nr 114. Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

W załączeniu przekazuję specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.    

                  Dyrektor SP ZOZ w Hajnówce   
                                                                                                                                                             Grzegorz Tomaszuk