• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zakup i dostawę sprzętu bariatrycznego do oddziału Chirurgii i Laparoskopii Klasycznej – UWAGA ZMIANA TERMINU!!!

Ofertę należy:

a) złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 29 października 2021 r. do godziny 1000.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

    Zakup i dostawa sprzętu bariatrycznego do oddziału Chirurgii i Laparoskopii Klasycznej.

Nie otwierać przed 29.10.2021 r., godz. 1010

Bądź:

b) przesłać skan oferty wraz z załącznikami na adres: publiczne@spzoz.hajnowka.pl do dnia 29.10.2021r do godz.10:00

lub

przesłać ofertę z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf, i podpisaną kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r poz. 1173) na adres: zam.publiczne@spzoz.hajnowka.pl do dnia 29.10.2021r do godz. 10:00.