• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały Szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej z Chirurgicznym Leczeniem Otyłości tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 Continue Reading

  czytaj więcej
 • POZ

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Fundusze i Programy

      Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego   Dzienny Dom Opieki Medycznej      ?Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej?.       Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i Continue Reading

  czytaj więcej
 • E-zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

Zespół ds. Etyki


Skład zespołu

 • Przewodnicząca – Ewa Kudoń
 • Joanna Magdalena Troszczyńska-Reyman
 • Iwona Ponurkiewicz
 • Halina Wiśniewska
 • Przemysław Zieja

Zespół ds. Etyki oferuje:

– pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników,i pacjentów oraz w relacjach pacjent/ opiekun prawny pacjenta, a osoba wykonująca zawód medyczny;

– dialog w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów, w celu znalezienia właściwego, optymalnego rozwiązania;

Kontakt z zespołem

Zgłaszanie wniosków do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki może odbywać się przez:
1. Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: etyka.hajnowka@gmail.com
2. Zgłoszenie pisemne przez Sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.
W przypadkach szczególnych możliwe będzie bezpośrednie zgłoszenie się do Przewodniczącego Zespołu Etyki (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
2. telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
3. adres wnioskodawcy (jeżeli odpowiedź ma być w postaci tradycyjnej formy listowej)
4. opis problemu etycznie wątpliwego.
Zgłoszenia anonimowe lub wnioski nie spełniające powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

Zespół ds. Etyki zastrzega sobie standardowy czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.